นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. บทนำ

    1.1 ขอตอนรับสู่แพลตฟอร์ม SavePoint (เรียกแยกและเรียกรวมกันว่า “SavePoint”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา” หรือ “บริการของเรา”) ได้จัดให้มีประกาศนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อให้ลูกค้าผลิตภัณฑ์และบริการของเรา รวมถึงลูกค้ามุ่งหวัง ผู้ใช้ ผู้เข้าชม (“ผู้ใช้งาน” หรือ “ท่าน” หรือ “คุณ” หรือ “ลูกค้า”) หมายถึง ผู้ใช้ที่มีบัญชีซึ่งได้ลงทะเบียนกับเราและใช้แพลตฟอร์ม ได้รับทราบถึงนโยบายของเรา เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) และให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือ SavePoint ทั้งหมด (เรียกรวมกันว่า “แพลตฟอร์ม”) รวมทั้งยังเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ แก่เรา

    1.2 ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

    1.3 การใช้บริการการลงทะเบียนบัญชีกับเรา เยี่ยมชมเว็บไซต์ และ/หรือแพลตฟอร์ม และ/หรือเข้าถึงบริการ คุณได้รับทราบและตกลงว่าคุณยอมรับข้อปฏิบัติ ข้อกำหนด และ/หรือนโยบายที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และคุณยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณไม่ยินยอมให้เราดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดอย่าใช้บริการ หรือลงทะเบียนบัญชีกับเรา หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือเข้าถึงแพลตฟอร์ม เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในทุกเมื่อโดยภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ หากเราเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขบนแพลตฟอร์ม ในการเข้าใช้บริการหรือแพลตฟอร์มรวมถึงการทำคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องของคุณต่อไปภายหลังการแก้ไขนั้นถือว่าคุณรับทราบและยอมรับการแก้ไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้


2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีการเก็บรวบรวม

    2.1 เราทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลต่าง ๆ ของคุณ ดังต่อไปนี้

        - ชื่อ นามสกุล

        - ที่อยู่อีเมล

        - รูปโปรไฟล์

        - ข้อมูลตำแหน่ง

        - ที่อยู่

        - รูปภาพที่คุณได้เปิดเผยแชร์ให้แก่เรา

        - ข้อมูลธุรกรรมและการเข้าใช้งาน

        - ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณอาจให้แก่เราผ่านทางแพลตฟอร์ม
    2.2 คุณตกลงจะไม่ส่งมอบข้อมูลใดๆ ที่ไม่ถูกต้องและ/หรือที่ทำให้เข้าใจผิดแก่เรา และจะแจ้งให้เราทราบถึงความไม่ถูกต้องหรือการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลนั้น

    2.3 กรณีที่คุณลงทะเบียนเข้าเป็นผู้ใช้บริการของแพลตฟอร์มเราผ่านทางบัญชีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ เราอาจเข้าถึงข้อมูลของคุณที่คุณได้ให้ไว้แก่ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ของคุณโดยสมัครใจภายใต้นโยบายการให้บริการของผู้ให้บริการนั้น


3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใด

    3.1 เมื่อคุณได้เข้าถึงและ/หรือใช้บริการหรือแพลตฟอร์มของเรา หรือลงทะเบียนสมัครบัญชีผู้ใช้กับเรา

    3.2 เมื่อคุณทำข้อตกลงใดๆ หรือให้เอกสารหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อระหว่างคุณกับเราหรือเมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

    3.3 เมื่อคุณส่งแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ไม่ว่าจะแบบออนไลน์หรือแบบฟอร์มเป็นเอกสาร

    3.4 เมื่อคุณเชื่อมโยงบัญชีเรากับบัญชีสื่อสังคมออนไลน์

    3.5 เมื่อคุณดำเนินธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มหรือบริการของเรา 

    3.6 เมื่อคุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่เราด้วยเหตุผลใดก็ตาม


4. การเก็บรวบรวมข้อมูลอื่น

    4.1 การเข้าถึงเว็บแพลตฟอร์มและแพลตฟอร์มบนมือถือของเรา อุปกรณ์ของคุณจะส่งข้อมูลซึ่งอาจมีข้อมูลของคุณซึ่งจะถูกบันทึกไว้โดยเซิร์ฟเวอร์ โดยทั่วไปจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ของคุณ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หรือระบบปฏิบัติการอุปกรณ์เคลื่อนที่ ประเภทของอุปกรณ์เคลื่อนที่ เวอร์ชันของเบราว์เซอร์ คุณลักษณะของอุปกรณ์เคลื่อนที่ สิ่งบ่งชี้เฉพาะของอุปกรณ์ และบางครั้งอาจรวมถึงคุกกี้

    4.2 เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่แม่นยำเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณโดยใช้เทคโนโลยี เช่น GPS, Wi-Fi, เครือข่ายการเชื่อมต่อ


5. การใช้คุกกี้

    เราอาจเก็บรวบรวมและใช้คุกกี้และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน เมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเรา รวมถึงการใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานแพลตฟอร์มและการเข้าถึงบริการของเรา เพื่อให้คุณสามารถเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของคุณในแพลตฟอร์มของเราได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย เพื่อจัดเก็บข้อมูลการใช้งานแพลตฟอร์ม และการตั้งค่ารูปแบบของคุณที่ได้ตั้งค่าไว้ รวมถึงจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานและความสนใจของคุณ เพื่อที่เราปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานแพลตฟอร์มให้ตรงกับความสนใจของคุณมากที่สุด และสามารถใช้งานบริการของเราให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


6. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
    6.1 เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อย่างน้อยหนึ่งวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
        - เพื่อพิจารณาและ/หรือดำเนินการการยื่นเรื่อง/ธุรกรรมของคุณกับเรา

        - เพื่อยืนยันการแสดงตัวตน การระบุตัวตน การตรวจสอบยืนยันตัวตน

        - เพื่อให้บริการและ/หรือเพื่อการติดต่อ สื่อสาร ตอบกลับ และให้ความช่วยเหลือของคุณกับบริการของเรา

        - เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้อื่นปฏิสัมพันธ์ เชื่อมต่อกับคุณ หรือมองเห็นกิจกรรมบางอย่างของคุณบนแพลตฟอร์ม

        - เพื่อตรวจสอบบริการของเรา

        - เพื่อการตลาดและโฆษณา สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

        - เพื่อการวิจัย วิเคราะห์ และพัฒนากิจกรรมแพลตฟอร์มและบริการของเรา

        - เพื่อตอบสนองต่อการเรียกร้องหรือการเรียกร้องโดยข่มขู่ที่กระทำต่อบริการของเรา หรือการเรียกร้องอื่นที่อ้างว่า “เนื้อหา” ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น

        - เพื่อตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมาย หรือปฏิบัติตามหรือเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้

    6.2 คุณรับทราบ ยินยอมและตกลงว่า หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา อาจทำให้เราไม่สามารถให้บริการแก่คุณได้ในบางกรณี


7. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

    เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นอย่างดีตามมาตรการเชิงเทคนิค เพื่อให้คุณแน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในระบบของเรานั้นมีความปลอดภัย เพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล การสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข การนำข้อมูลไปใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนอกวัตถุประสงค์ หรือโดยไม่มีอำนาจหรือโดยไม่ชอบ


8. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

    ในการดำเนินธุรกิจของเรา เรามีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นให้กับผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ตัวแทน และ/หรือบริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา และ/หรือบุคคลที่สามอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ดังที่ระบุข้างต้นอย่างน้อยหนึ่งวัตถุประสงค์ บุคคลภายนอกดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง 

        - บริษัทในเครือ บริษัทในกลุ่มพันธมิตรและ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา

        - ผู้สะสมแต้มหรือผู้ให้สะสมแต้มที่คุณได้ทำธุรกรรมผ่านทางแพลตฟอร์ม หรือเกี่ยวกับการใช้บริการของเราเพื่อ วัตถุประสงค์ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

        - ผู้รับจ้าง ตัวแทน ผู้ให้บริการ และบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่เราใช้เพื่อสนับสนุนธุรกิจของเรา

        - หน่วยงานรัฐและหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ที่มีอำนาจควบคุมกำกับดูแลเหนือเรา

        - ผู้ซื้อ ผู้รับโอนหรือผู้สืบตำแหน่งในกรณีควบรวมกิจการ ถอนทุน ปรับโครงสร้าง จัดระเบียบองค์กรใหม่ เลิกกิจการ หรือการขายหรือโอนสินทรัพย์บางส่วนหรือทั้งหมดของ


9. สิทธิของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

    คุณอาจใช้สิทธิดังต่อไปนี้เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา ได้ตลอดเวลาตามหลักเกณฑ์ของเรา หรือตามที่กฎหมายกำหนด

        9.1 คุณสามารถขอถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งการถอนความยินยอมอาจส่งผลกระทบในการใช้งานหรือบริการของคุณบนบริการของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อประโยชน์ของคุณ 

        9.2 คุณสามารถขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หากคุณมีบัญชีกับเรา คุณอาจเข้าถึงและ/หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งอยู่ในครอบครองหรือควบคุมของเราได้ด้วยตนเองผ่านหน้าการตั้งค่าบัญชีที่อยู่ในแพลตฟอร์ม

        9.3 คุณสามารถขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คุณไม่ได้ให้ความยินยอม

        9.4 คุณสามารถขอให้เรา ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ในบางกรณี ตราบเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้

การใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรส่งถึงเราโดยการส่งไปที่อีเมล dpocenter@savepointth.com และเราจะดำเนินการพิจารณาคำขอถอนความยินยอมของคุณ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง


10. การปรับปรุงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

    เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือลบบางส่วนของนโยบายนี้ได้ตลอดเวลา โปรดติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้บนหน้าเว็บไซต์และแพลตฟอร์มบริการของเรา การที่คุณใช้งานหรือบริการของเรา และ/หรือการเข้าร่วมกิจกรรมหรือใช้บริการอื่นๆ ของเรา ต่อไปหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายนี้ ถือว่าคุณได้แสดงเจตนาตกลงยอมรับเงื่อนไขทั้งหมด หากคุณไม่เห็นด้วยหรือไม่ยอมรับบางส่วนหรือทั้งหมด คุณต้องระงับการใช้งานหรือบริการของเรา


11. ข้อกำหนดและเงื่อนไข

    กรุณาอ่านเงื่อนไขการให้การบริการของเราที่ระบุถึงการใช้งาน การปฏิเสธความรับผิดชอบ และข้อจำกัดการรับผิดที่ควบคุมการใช้งานแพลตฟอร์มและบริการของเรา รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

 

12. การติดต่อ

    ในกรณีที่คุณมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชม เกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ หรือต้องการขอใช้สิทธิของคุณ คุณสามารถติดต่อเรา ได้ที่อีเมล dpocenter@savepointth.com เรายินดีรับฟังข้อเสนอแนะ คำติชม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการเราต่อไป