ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

1. บทนำ

    1.1 ขอต้อนรับสู่แพลตฟอร์มโปรดอ่านเงื่อนไขการให้บริการต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานหรือลงทะเบียนบัญชี เพื่อที่คุณจะได้ทราบถึงสิทธิและข้อผูกพันตามกฎหมายของคุณอันเกี่ยวเนื่องกับ SavePoint และบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ (เรียกแยกและเรียกรวมกันว่า “SavePoint”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) “บริการ” แพลตฟอร์มสะสมแต้ม

    1.2 ข้อตกลงนี้กำกับดูแลและกำหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้บริการของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์และแพลตฟอร์มต่าง ๆ ของเรา  ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายและดุลพินิจของเราแต่เพียงฝ่ายเดียว

    1.3 ก่อนที่จะลงทะเบียนใช้งาน คุณจะต้องอ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดใน และที่เชื่อมโยงกับ เงื่อนไขการให้บริการนี้และคุณจะต้องยินยอมรับการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

    1.4 เราสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะให้คุณเข้าถึงบริการ หรือปฏิเสธที่จะอนุญาตให้คุณเปิดบัญชีไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

    1.5 เมื่อคุณใช้บริการของเรา ได้เข้าถึง และ/หรือ เข้าสู่ระบบแพลตฟอร์มต่างๆของเราเพื่อใช้บริการ เราจะถือว่า คุณได้ให้คำยืนยันและรับรองต่อเราว่า คุณได้เข้าถึง ตรวจสอบ ศึกษา และ/หรือ รับทราบ รายละเอียดต่าง ๆ ของเงื่อนไขในการใช้บริการก่อนการเข้าใช้บริการ พร้อมทั้งคุณยังได้ตกลง ยินยอม และ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการต่าง ๆ (รวมถึง เงื่อนไขในการใช้บริการที่เราอาจจะได้มีการปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต) อย่างเคร่งครัด


2. ผู้ใช้บริการ

    2.1 ผู้สะสมแต้ม SavePoint หมายถึง ผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียน หรือ มีบัญชีสะสมแต้มบนแพลตฟอร์ม SavePoint (เรียกแยกและเรียกรวมกันว่า “ผู้สะสมแต้ม” ) สามารถสะสมแต้มจากธุรกิจต่างๆ และสามารถแลกสิทธิ์กับทางธุรกิจเมื่อแต้มสะสมตรงตามเงื่อนไขของแต่ละธุรกิจที่กำหนดไว้

    2.2 ธุรกิจที่ให้สะสมแต้ม SavePoint Business หมายถึง ผู้ใช้ ธุรกิจ หน่วยงาน หรือองค์กรที่ลงทะเบียน หรือ มีบัญชีบนแพลตฟอร์ม SavePoint Business (เรียกแยกและเรียกรวมกันว่า “ธุรกิจที่ให้สะสมแต้ม”, “ธุรกิจร่วม”, “ร้าน” หรือ “ร้านค้า”) สามารถให้แต้มแก่ผู้สะสมแต้ม หรือให้แลกสิทธิ์เมื่อตรงตามเงื่อนไขของธุรกิจ เราสงวนสิทธิ์ที่จะให้บริการ เฉพาะ ธุรกิจที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย, ศีลธรรมและวัฒนธรรมของประเทศที่นำบริการนี้ไปใช้ ไม่นำบริการของเราไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง สร้างความรำคาญ และความเสียหายต่อผู้อื่น


3. บัญชีและความปลอดภัย

    3.1 บริการของเราต้องมีการลงทะเบียนบัญชีที่ไม่ซ้ำกัน “ชื่อผู้ใช้” และรหัสผ่าน คุณตกลงที่จะเก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับและใช้เฉพาะชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณเมื่อเข้าสู่ระบบ และแจ้งให้เราทราบทันทีหากมีการใช้บัญชี ชื่อผู้ใช้ และ/หรือรหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

    3.2 คุณสามารถสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีของคุณเมื่อใดก็ได้ โดยดำเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขที่เรา

    3.3 คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลบัญชีของคุณถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ คุณต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ ชื่อผู้ใช้และบัญชีของคุณ แม้ว่าคุณจะไม่ได้ทำกิจกรรมหรือทำการใช้งานดังกล่าวก็ตาม เราจะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้รหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้อนุญาต หรือการที่คุณไม่สามารถปฏิบัติตามความในส่วนนี้


4. เงื่อนไขการใช้บริการ

    4.1 สิทธิ์การใช้งานนี้และบริการมีผลจนกว่าจะมีการยกเลิก สิทธิ์การใช้งานนี้จะยกเลิกตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ หรือเมื่อคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ของเงื่อนไขการให้บริการนี้

    4.2 เราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย และ/หรือ ความเสียหายไม่ว่าในลักษณะใดที่เป็นผล และ/หรือ อาจจะเป็นผลมาจากการใช้บริการ ของผู้ใช้บริการ (ทั้งนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม)

    4.3 เราพยายามอย่างเต็มที่ในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับรองผลลัพธ์ หรือ ผลสำเร็จใด ไม่ว่าประโยชน์ทางธุรกิจ กำไร หรือ อย่างอื่นใด ที่ผู้ใช้บริการมุ่งหวังหรือประสงค์ที่จะได้รับจากการใช้บริการที่ผู้ใช้บริการได้เลือกใช้บริการ และเราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียและ/หรือ ความเสียหายใดๆ ที่มีหรืออาจจะเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใดๆ

    4.3 การเข้าใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องใส่ข้อมูลบัญชีให้ถูกต้อง พร้อมปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขการใช้บริการที่เรากำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วนทุกครั้ง

    4.4 ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่อัปโหลด โพสต์ ส่งต่อ หรือแสดงเนื้อหาในลักษณะที่ผิดกฎหมาย เป็นภัย คุกคาม ขู่เข็ญ ล่วงละเมิด ทำให้ตื่นตกใจ ทำให้เป็นทุกข์ หลอกลวง ทำให้เสื่อมเสีย หยาบคาย ลามก หมิ่นประมาท ละเอียดอ่อนทางการเมือง ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น น่ารังเกียจ เหยียดเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ 

    4.5 ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่ใช้บริการหรืออัปโหลดเนื้อหาเพื่อปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือแสดงข้อมูลเท็จเกี่ยวกับความเชื่อมโยงกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด

    4.6 ผู้ใช้บริการเข้าใจว่าเนื้อหาทั้งหมด ไม่ว่าโพสต์ต่อสาธารณะหรือส่งต่อแบบเป็นส่วนตัว เป็นความรับผิดชอบของผู้ที่เป็นต้นกำเนิดของเนื้อหาดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว นั่นหมายความว่า คุณต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาทั้งหมดที่คุณอัปโหลด โพสต์ อีเมล ส่งต่อ หรือทำให้ใช้งานได้เพียงผู้เดียว เราไม่ควบคุมเนื้อหาที่โพสต์บนแพลตฟอร์ม และดังนั้น จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือคุณภาพของเนื้อหาดังกล่าว คุณเข้าใจว่าในการใช้แพลตฟอร์ม คุณอาจพบเจอกับเนื้อหาที่อาจถือได้ว่าสร้างความขุ่นเคืองใจ ลามกอนาจารหรือน่ารังเกียจ จนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม เราจะไม่รับผิดไม่ว่าในทางใดต่อเนื้อหา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อผิดพลาด หรือการละเว้นเนื้อหา หรือการสูญเสียหรือความเสียหายชนิดใดก็ตามที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้ หรือการพึ่งพาเนื้อหาที่โพสต์ อีเมล ส่งต่อ หรือทำให้ใช้งานได้บนแพลตฟอร์ม

    4.7 ผู้ใช้บริการหากมีปัญหา และ/หรือ ข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้นระหว่าง ธุรกิจที่ให้สะสมแต้ม กับ ผู้สะสมแต้มของธุรกิจที่ให้สะสมแต้มและ/หรือบุคคลอื่นใดก็ตาม ที่เป็นผลมาจากการใช้บริการของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการรับทราบและ จะรับผิดชอบในการดำเนินการใดๆ กับปัญหาดังกล่าวเอง เราไม่มีหน้าที่ และ/หรือความรับผิดชอบในดำเนินการกับปัญหา และ/หรือ ข้อพิพาทดังกล่าวอนึ่ง ในกรณีที่เราต้องเสียหาย (ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ อันเป็นผลมาจากการดำเนินการใดๆ เกี่ยวปัญหาดังกล่าว ผู้ใช้บริการตกลงที่จะดำเนินการแก้ไขความเสียหายดังกล่าวให้หมดสิ้นไปและ/หรือ ชดเชยค่าเสียหายใดๆ ที่มีหรืออาจจะมีขึ้น

    4.8 ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่เข้าถึงแพลตฟอร์มของเรา เปิดบัญชีผู้ใช้หรือเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยใช้ ฮาร์ดแวร์ ชุดคำสั่ง หรือโปรแกรมที่ไม่เป็นทางการของเรา ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะ โปรแกรมเลียนแบบ โปรแกรมจำลอง หรือซอฟแวร์หรือฮาร์ดแวร์อื่นใด

    4.9 ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่แทรกแซง ปรับเปลี่ยน หรือขัดขวางบริการหรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการของเราหรือการใช้งานของผู้ใช้บริการคนอื่นและการเพลิดเพลินกับบริการ หรือฝ่าฝืนข้อกำหนด กระบวนการ นโยบาย หรือข้อบังคับของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเรา

    4.10 ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่ลงรายการที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญหาของบุคคลภายนอกหรือ ใช้บริการในลักษณะที่จะละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

    4.11 ผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับว่า เราไม่ได้ให้คำรับรองหรือยืนยันว่าระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ/หรือ การให้บริการโดยผู้ให้บริการในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ จะสามารถดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่มีข้อบกพร่อง และ/หรือ มีเสถียรภาพตลอดเวลาการใช้บริการ พร้อมกันนี้เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบถึงความสูญเสีย หรือ ความเสียหายใดๆ ที่มี หรือ อาจจะมีขึ้นจากการกรณีดังกล่าวทั้งสิ้นในกรณีที่ผู้ใช้บริการพบข้อบกพร่องใดๆ ของการใช้บริการผู้ใช้บริการสามารถแจ้งให้เราทราบถึงข้อบกพร่องดังกล่าวผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารในเงื่อนไขการให้บริการ

    4.12 ผู้ใช้บริการรับทราบและเข้าใจว่า ในการให้บริการต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการ เราไม่สามารถรับรองและยืนยันได้ว่า จะไม่มีบุคคลอื่นสามารถเข้าถึง ทำสำเนา แก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือ นำไปใช้ซึ่ง ข้อมูล เอกสาร และ/หรือ หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการของผู้ใช้บริการ (ไม่ว่าที่เป็นความลับ หรือไม่ก็ตาม) และ/หรือ ทำ หรือ อาจจะทำให้เกิดความเสียหายใดๆ แก่ผู้ใช้บริการ


5. เงื่อนไขการสะสมแต้ม

    5.1 ผู้สะสมแต้มสามารถรับแต้มสะสมจากธุรกิจที่ให้สะสมแต้ม โดยตรวจสอบข้อมูลกับทางธุรกิจที่ให้สะสมแต้ม

    5.2 จำนวนการให้แต้มกับผู้สะสมแต้มขึ้นอยู่กับนโยบายการให้แต้มของธุรกิจที่ให้สะสมแต้มต่างๆ

    5.3 แต้มไม่สามารถแลกเป็นเงินตรา ไม่สามารถซื้อ ขาย โอน หรือแลกเป็นเงินสดได้

    5.4 แต้มที่เป็นแต้มของธุรกิจหรือร้านค้านั้น ไม่ใช่แต้มของ SavePoint และ ไม่สามารถแลกข้ามธุรกิจหรือร้านค้าอื่นได้

    5.5 แต้มที่สะสมจะถูกสะสมไปเรื่อยๆ และจะรีเซ็ตแต้มสะสมทุกสิ้นปี (31 ธันวาคม ของทุกปี) และเมื่อแลกสิทธิ์แต้มจะถูกหักตามเงื่อนไขการแลกสิทธิ์

    5.6 QR-CODE ที่ธุรกิจหรือร้านค้าสร้างให้สะสมจะไม่มีหมดอายุ แต่เมื่อสแกนแล้วจะไม่สามารถสแกนซ้ำเพื่อสะสมแต้มอีกครั้งได้

    5.7 ธุรกิจหรือร้านค้าที่ให้สะสมแต้มแบบแพ็คเกจ Starter จะสามารถสร้าง QR-CODE สะสมแต้มได้ 200 ครั้งต่อเดือน และเราจำทำการเริ่มนับใหม่ (Reset) วันที่ 1 ของทุกๆ เดือน

    5.8 เมื่อธุรกิจหรือร้านค้าที่สะสมแต้มปิดหรือลบธุรกิจแต้มจะไม่สามารถนำมาใช้ได้


6. เงื่อนไขการแลกสิทธิ์

    6.1 ผู้สะสมแต้มสามารถรับแลกสิทธิ์จากธุรกิจที่สะสมแต้มไว้ได้ เมื่อตรงตามเงื่อนไขของธุรกิจที่ให้สะสมแต้ม

    6.2 ธุรกิจที่ให้สะสมแต้มหรือรับแลกสิทธิ์ ต้องกำหนดข้อมูลสิทธิ์ และเงื่อนไขการแลกสิทธิ์ให้ชัดเจน

    6.3 การแลกสิทธิ์เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธุรกิจที่ให้สะสมแต้มหรือรับแลกสิทธิ์กำหนดไว้

    6.4 ข้อมูลของสิทธิ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บริการ


7. การละเมิดเงื่อนไขการให้บริการของเรา

    เรามีสิทธิที่จะไม่ให้บริการ หรือระงับการใช้งาน หรือยกเลิกการให้บริการ หรือสิทธิพิเศษใดๆ ไม่ว่าประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทั้งหมดเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการรับทราบ


8. ลิงก์ไปยังไซต์ของบุคคลภายนอก

    ลิงก์ไปยังไซต์ของบุคคลภายนอก และ/หรือเว็บไซต์ภายนอก ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา ไม่ว่าในลักษณะใด และคุณเข้าถึงไซต์เหล่านี้ด้วยความเสี่ยงของคุณเอง เราไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดต่อเนื้อหาของไซต์ที่ลิงก์ไปดังกล่าว เราจัดลิงก์เหล่านี้ไว้ให้เพื่อความสะดวกเท่านั้น เช่น ลิงก์ของธุรกิจที่ให้สะสมแต้ม เว็บไซต์ของธุรกิจที่ให้สะสมแต้ม หรือเซลเพจของธุรกิจที่ให้สะสมแต้ม